Z czego można skorzystać w gabinecie?

Paradygmat obowiązujący w naukach medycznych w XX wieku jest znany jako model biomedyczny. Na początku nowego milenium w naszych kognitywnych (poznawczych) schematach zaczął dominować model biopsychospołeczny. Społeczne i psychologiczne czynniki, wpływające na problemy zdrowotne, nie mieszczą się w wąskich ramach modelu biomedycznego. A jednak i model biopsychospołeczny nie jest w stanie objąć tych wszystkich zagadnień ludzkiej egzystencji, skrócony przekaz, którą możemy zdefiniować jako zdrowie. Wciąż więc brakuje propagandy profilaktyki i indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. Wówczas zwróciłem się do koncepcji medycyny holistycznej, u podstaw której znajdują się model biologicznego pola człowieka.

Przez 20 lat działalności w gabinecie stosowałem i rozwijałem metody leczenia w oparciu o koncepcję holistyczną. W koncepcji tej zdrowie rozumiano jako stan dobrego samopoczucia we współzależnych aspektach ludzkiego istnienia: fizycznego, chemicznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Owa współzależność jest kluczowym pojęciem wszelkiego całościowego i relatywistycznego rozumienia świata – rozumienia holistycznego.
Podejście holistyczne kładzie większy nacisk na aspekt duchowy. Dlatego w swojej praktyce sięgam po metody nie mieszczące się w ramach medycyny naukowej. W takim podejściu ogólnie przejmuję, że człowiek funkcjonuje na kilku poziomach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Przyczyny pochodzące z różnych poziomów ludzkiej egzystencji klinicznie mogą objawiać się jednym i tym samym schorzeniem. Podobne schorzenia u różnych osób mogą mieć swoje przyczyny na różnych poziomach jego egzystencji.

Model biomedyczny, właściwy dla medycyny naukowej (akademickiej) uznaje się jedynie jako element procesu leczenia w celu porozumienia się na płaszczyźnie przeprowadzanych lub stosowanych wobec pacjenta innych, poza gabinetowych metod leczenia. Jestem zwolennikiem integralnego podejścia w leczeniu: dobrze, kiedy człowiek leczy się metodami niekonwencjonalnymi, jednocześnie stosując konwencjonalne leczenie.

Metody niekonwencjonalne mogą być dodatkowym źródłem leczenia w stosunku do metod konwencjonalnych, jak również konwencjonalne (akademickie) leczenie może być wspaniałym uzupełnieniem leczenia niekonwencjonalnego. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie znajdują się przyczyny obecnego schorzenia. Różnica w priorytecie niekonwencjonalnych a konwencjonalnych metod leczenia dotyczy stopnia w jakim przyczyna choroby uwzględnia wymiar duchowy. Opisałem swoje poglądy w omawianym aspekcie w swojej książce „Magia medycyny” (Biłgoraj 2000 r.)

W rozumieniu holistycznym substratem jednoczącym wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji buy augmentin online , wymieniane w definicji zdrowia, jest biologiczne pole człowieka.

Pole biologiczne nie jest tylko rezultatem procesów życiowych. Jest ono również życiem. Do istoty życia należy nie tylko substancja chemiczna, jej struktura i funkcja, jako zespół procesów chemicznych należy do niej również wytwarzanie pola biologicznego. Pole biologiczne jest wynikiem procesów chemicznych dokonujących się na strukturach związków organicznych, przebywających pod ciągłym oddziaływaniem grawitacyjnym pola Ziemi. Będąc pochodną tych procesów, pole biologiczne w integracji ze świadomością, może następnie sterować prawidłowym przebiegiem tych procesów oraz odbudową struktur wymieniających ustawicznie skład atomowy.

W kosmosie wszystko co istnieje, bez żadnego wyjątku, ma wymiar energetyczny. Więc każde działanie, słowo, myśl zawierają w sobie przeciwną siłę, przeciwne oddziaływanie. Ujęto to w tak zwanym Prawie Karmy, czyli prawie przeciwnego oddziaływania. Innymi słowy, na poziomie energetycznym nigdy nic nie znika. Jeżeli energia była wzięta, to musi być jej uzupełnienie w miejscu, skąd była pobierana. Ludzkie ciało zbudowane jest na tych samych zasadach co Kosmos. Można powiedzieć, ze mikrokosmos ludzkiego ciała odzwierciedla Makrokosmos Wszechświata.

Przebywanie w grawitacyjnym polu Ziemi przyczynia się ku temu, że kinematyczna energia, wytwarzana ciałem w polu grawitacyjnym, a następnie zasilająca biologiczne pole, przebiega w ludzkim ciele według określonych torów – tak zwanymi kostno- mięśniowo-ścięgnowymi kanałami (KMS), lub kinematycznymi łańcuchami.

Każdy staw w KMS jest rozpatrywany jak narząd, w którym dwa rodzaje kinematycznej energii – potencjalna i kinetyczna przetwarzają się nawzajem. Relatywny stosunek potencjalnej energii do kinetycznej jest jak 5:8, czyli na 5 części potencjalnej energii przypada 8 części kinetycznej. Różnica pomiędzy nimi (3) nie powinna zmieniać się. Kiedy mamy wzrost rodzaju kinematycznego energii, staw rozgrzewa się. Dalszy ciąg wzrostu „rozgrzewania” przyczynia się do rozpowszechniania „”ciepła” wzdłuż kinematycznego łańcucha i „rozgrzewania” pozostałych ogniw – mięśni, ścięgien oraz narządów danego łańcucha. I odwrotnie – wzrost potencjalnej energii przyczynia się do „wychłodzenia” stawu oraz łańcucha, którego jest ogniwem. Nie stanowi trudności skojarzyć to ze stanami Ing i Jang Medycyny Wschodniej. Więc zrozumiałe, że w gabinecie stosujemy akupunkturę. Celem akupunktury jest wyrównanie stosunku potencjalnej (Ing) a kinetycznej (Jang) energii.

Również w tym celu stosujemy zabiegi terapii Mej-Chua-Dżeń (ukłucie pęczkiem igieł) oraz jej nowoczesne odmiany – aplikatory Lapko, moksoterapię.

Jeżeli mamy uszkodzenie jakiegoś stawu, mięśnia lub innej struktury, stanowiącej anatomiczny substrat KMS, to nigdy nie uzyskamy pozytywnych skutków jego leczenia i rehabilitacji, jeżeli będziemy traktowali go z pozycji „teorii pojedynczego ogniwa”. Tylko wtedy, kiedy uwzględnimy, że w organizmie zgodnie z koncepcją KMS „wszystko jest powiązane ze wszystkim” możemy mieć pozytywne skutki leczenia i dłuższych okresów remisji.

W celu biomechanicznego uwolnienia zajętej struktury w kinematycznym łańcuchu w gabinecie stosuję terapię manualną. Ze względu na koszty leczenia, ilość zabiegów, niezbędność dokładnego rozpoznania uszkodzonej struktury, ilość przyjmowanych pacjentów, rozpracowałem i stosuję w gabinecie terapię manualną techniką Butterfly (Motylka). Atutem techniki jest to, że mam możliwość pracować nie tylko na „pojedynczym ogniwie”, lecz całym układzie KMS podczas jednego zabiegu.

Prawo Karmy, czyli prawo przeciwnego oddziaływania jest wszechobecne. Korzystać z niego należy w taki sposób, żeby móc ewoluować, rozwijać się. Ewolucja człowieka nie tylko nadal trwa, lecz obecnie nabrała niesamowitego przyspieszenia i obejmuje całkiem nowe strefy ludzkiej egzystencji. Według Richarda Bandlera, ludzkość „właśnie wyczołgała się z bagien.” Dopiero ludzie zaczynają odkrywać, czego może dokonać ich własny umysł. Ewolucja fizyczna trwa, a kognitywna dopiero się rozpoczęła. W świetle ewolucji kognitywnej szczególnego znaczenia nabiera indywidualna odpowiedzialność za każde swoje postępowanie. Energia każdego działania, słowa, myśli, może w postaci czegoś innego, natychmiast lub po upływie jakiegoś czasu, powrócić do ich autora.

Istotna różnicą między ewolucją fizyczną a kognitywną stanowi to, że ostatnia jest bardziej świadoma i zamierzona. Indywidualna odpowiedzialność jednostki w kognitywnej ewolucji zaczyna się od zrozumienia faktu, że jej wewnętrzne obrazy, głosy i uczucia nalezą do niej samej i, że można manipulować nimi w ten sam sposób, jak palcami w celu przekręcenia gałki w drzwiach.

Celem końcowym wszystkich naszych przeżyć jest uzyskanie wiedzy, oświecenia i mądrości. W przeciwnym razie w naszych przeżyciach zabrakłoby sensu a następnie –wypełnilibyśmy się uczuciem wściekłości lub namiętności. Niezależnie od tego, jakie są dramatyczne wydarzenia zewnętrzne, tworzą one zaledwie ogólny schemat naszej rzeczywistości. Życie jest naszym prawdziwym nauczycielem, pod warunkiem, że nieustannie rośniemy i rozwijamy się, przyswajamy lekcje podane nam przez życie. Tylko przez uzyskane doświadczenie życiowe, mądrość oraz miłość, dusza nasza rozwija się. Właśnie w tym tkwi sens naszego przyjścia do życia na Ziemi.

W tym kontekście staramy się wyczulić pacjenta na niezbędność jego dalszej, kognitywnej ewolucji, jego indywidualnej odpowiedzialności za zachowanie własnego zdrowia. W tym celu prowadzimy warsztaty szkoleniowe z pytań psychologii zdrowia i ludzkiej energetyki. Uczestnikami szkoleniowego warsztatu może być każdy, kto zamierza nie chorować i gotów wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie we własne ręce.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+